Flightradar

Bron: www.flightradar24.com

Algemene voorwaarden van SimFlying Amsterdam

Amsterdam, september 2012

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en aanbiedingen die betrekking hebben op het gebruik van de Boeing 737NG Flightsimulator in de bedrijfsruimte van SimFlying aan de Oude Haagseweg 63b1, 1066DC te Amsterdam.

 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken over “klant” wordt de natuurlijke (rechts)persoon bedoeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in de vorm van een boeking voor een van de flightsimulatorsessies. Daarnaast worden de natuurlijke rechts(personen) bedoeld die bij SimFlying een zogeheten crew-membership hebben afgesloten.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een boekingsovereenkomst komt pas dan tot stand wanneer een boeking is betaald overeenkomstig de instructies op de website van SimFlying en de boeking door SimFlying per email is bevestigd.

 2. Een membershipovereenkomst komt pas dan tot stand na vooruitbetaling – overeenkomstig de door SimFlying gegeven instructies – van de verschuldigde membershipkosten door elk van de deelnemers van een crew, de ondertekening van het reglement voor crewmembers en de daaropvolgende bevestiging van het crew-membership aan de deelnemers van een crew.

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele onjuistheden in de boekings- of membershipbevestiging kenbaar te maken. Dat is met name van belang indien het gaat om onjuiste data en/of tijdstippen van de boeking.

 

Artikel 3. Annulering van een boekings- of membershipeenkomst

 1. Een klant mag een boekingsovereenkomst annuleren tot 8 dagen voor de dag waarop volgens de boekingsbevestiging een flightsimulatorsessie bij SimFlying plaatsvindt. Een annulering dient te gebeuren op de wijze zoals in de verstuurde boekingsbevestiging beschreven staat. In dat geval wordt het bij de boeking betaalde bedrag zonder inhouding van enige kosten op de rekening van de klant terug gestort.

 2. Bij een boeking en boekingsbevestiging, korter dan 8 dagen voor de geboekte flightsimulatorsessie, is geen annulering mogelijk maar wel een wijziging van de boeking (zie artikel 4).

 3. Voor het annuleren van een boeking die valt onder het crewmembership, gelden afwijkende regels, zoals beschreven in voorwaarden voor crewmembership.
 4. Een membershipovereenkomst kan niet geannuleerd worden. Wel zijn onder voorwaarden specifieke wijzigingen mogelijk (zie artikel 4)

 

Artikel 4. Wijziging van een boeking of crew-membership

 1. Een klant mag tot 4 dagen voor de dag waarop volgens de boekingsbevestiging de geboekte flightsimulatorsessie bij SimFlying plaatsvindt, de boekingsovereenkomst éénmaal wijzigen naar een dag en/of tijdstip dat blijkens de boekingsmodule op de website van SimFlying beschikbaar is. Een wijziging dient te gebeuren op de wijze zoals in de boekingsbevestiging beschreven staat. Hiervoor brengt SimFlying geen kosten in rekening.

 2. Voor het wijzigen van een boeking die valt onder het crewmembership gelden afwijkende termijnen, zoals beschreven in de voorwaarden voor het crewmembership
 3. Elk van de deelnemers aan een crew-membership mag zijn/haar membership overdragen aan een ander persoon, mits dat geschiedt op de wijze zoals in het reglement voor het crewmembership is vastgelegd.

   

Artikel 5. Verhindering (“no show") of vertraging

 1. Wanneer een klant niet op de geboekte datum en tijdstip aanwezig is bij SimFlying, vervalt – ongeacht de oorzaak – het recht op de geboekte flightsimulatorsessie en enig recht op restitutie van het betaalde bedrag.

 2. Wanneer een klant later dan het in de boekingsbevestiging opgenomen tijdstip aanwezig is bij SimFlying, vervalt het recht op de volledige duur van de flightsimulatorsessie en behoudt SimFlying zich het recht voor om de in de boekingsbevestiging op genomen eindtijd te hanteren.

 

Artikel 6. Het in gebreke blijven van SimFlying

 1. In geval SimFlying kan voorzien dat geen uitvoering gegeven kan worden aan een boekingsovereenkomst of membershipovereenkomst, hetzij door een ernstige technische storing, hetzij anderszins, verplicht SimFlying zich de klanten hiervan direct in kennis te stellen.
  Klanten die hierdoor getroffen kunnen worden hebben ongeacht de termijnen zoals in artikel 3 en 4 staan, recht op een keuze tussen annulering of wijziging van de boekingsovereenkomst.

 2. In geval een ernstige storing zodanig onvoorzien is, dat klanten reeds aanwezig of onderweg zijn, geldt hetzelfde als onder 6.1. genoemd. Daarnaast zal SimFlying de betreffende klant(en) compensatie bieden door het aanbieden van een gratis boeking.

 3. In de gevallen als onder 6.1. en 6.2. genoemd, aanvaardt SimFlying geen aansprakelijkheid voor vergoeding van reiskosten of reistijd van de zijde van de klant(en).

 4. Onder een ernstige technische storing wordt – naast het in zijn geheel niet functioneren van de simulator – verstaan: het uitvallen van de beeldprojectie en het niet functioneren van primaire functies van de simulator: de stuurorganen en de flightdisplays. Vanwege de technische gecompliceerdheid van de simulator zijn kleinere onvolkomenheden nooit uit te sluiten. Dergelijke onvolkomenheden staan een goede flightsimulatorsessie niet in de weg en vallen derhalve niet onder het begrip "ernstige technische storing”.

Artikel 7.  Schades

 1. Het is niet toegestaan dranken of etenswaren mee te nemen in de flightsimulator.

 2. Gebruikers van de flightsimulator zijn aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit schade aan de simulator als gevolg van een onnodig te hardhandige bediening, handelen in afwijking van de gegeven bedieningsinstructies en het niet in acht nemen van aanwijzingen door medewerker(s) van SimFlying.

Artikel 8. Prijzen

 1. De prijzen van SimFlying zoals genoemd op de website zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

 2. Bij tussentijdse prijswijzigingen geldt de prijs op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en niet de prijs op het moment dat daadwerkelijk van de boeking of het crew-membership gebruik wordt gemaakt.

 

U kunt deze algemene voorwaarden als PDF bestand downloaden