Algemene voorwaarden van SimVentures B.V. (h.o.d.n. SimFlying)

Aalsmeer, 1 januari 2024

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en aanbiedingen die betrekking hebben op het gebruik van de Boeing 737NG en Airbus A320 Flightsimulator in de bedrijfsruimte van SimFlying aan de Burgemeester Hoffscholteweg 3-01, 1431DN te Aalsmeer.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken over “klant” wordt de natuurlijke (rechts)persoon bedoeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in de vorm van een boeking voor een van de flightsimulatorsessies of de aanschaf van een cadeaubon.

Artikel 2. Totstandkoming boekingsovereenkomst

 1. Een boekingsovereenkomst komt pas dan tot stand wanneer een boeking of een cadeaubon is betaald overeenkomstig de instructies op de website van SimFlying of genoemde partners en deze boeking/cadeaubon door SimFlying per e-mail is bevestigd.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele onjuistheden in de e-mail met de bevestiging van de boeking of cadeaubon kenbaar te maken. Dat is met name van belang indien het gaat om onjuiste data en/of tijdstippen van de boeking.

Artikel 3. Annulering van een boekingsovereenkomst en/of cadeaubon

 1. Het annuleren van een boekingsovereenkomst of cadeaubon is niet mogelijk. Het herroepingsrecht (recht van ontbinding) zoals bedoeld in artikel 6:230o BW is niet van toepassing op de boekingsovereenkomst en/of cadeaubon. Diensten rondom logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, dit zijn bijvoorbeeld reizen, evenementen, tickets, e.a. zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De uitzondering als bedoeld in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op de dienstverlening van SimFlying.

Artikel 4. Wijziging van een boekingsovereenkomst

 1. Een klant mag tot 96 uur van tevoren de sessie kosteloos omboeken naar een andere datum en/of tijdstip.
 2. Bij een wijziging binnen 96 uur mag een klant de sessie omboeken naar een andere datum en/of tijdstip tegen betaling van 50% van de boekingswaarde, met een maximum van €100,-.
 3. Kosteloos omboeken kan maximaal één keer per boeking. Indien een klant al een keer kosteloos heeft omgeboekt, dan wordt bij een tweede omboeking een tarief in rekening gebracht van €50,-.

Artikel 5. Verhindering (“no show”) of vertraging

 1. Wanneer een klant niet op de geboekte datum en tijdstip aanwezig is bij SimFlying, vervalt – ongeacht de oorzaak – het recht op de geboekte flightsimulatorsessie en enig recht op restitutie van het betaalde bedrag.
 2. Wanneer een klant later dan het in de boekingsbevestiging opgenomen tijdstip aanwezig is bij SimFlying, vervalt het recht op de volledige duur van de flightsimulatorsessie en behoudt SimFlying zich het recht voor om de in de boekingsbevestiging opgenomen eindtijd te hanteren.

Artikel 6. Het in gebreke blijven van SimFlying

 1. In geval SimFlying kan voorzien dat geen uitvoering gegeven kan worden aan een boekingsovereenkomst of membershipovereenkomst, hetzij door een ernstige technische storing, hetzij anderszins, verplicht SimFlying zich de klanten hiervan direct in kennis te stellen. Klanten die hierdoor getroffen kunnen worden hebben ongeacht de termijnen zoals in artikel 3 en 4 staan, recht op een keuze tussen annulering of wijziging van de boekingsovereenkomst.
 2. In geval een ernstige storing zodanig onvoorzien is, dat klanten reeds aanwezig of onderweg zijn, geldt hetzelfde als onder 6.1. genoemd. Daarnaast zal SimFlying de betreffende klant(en) compensatie bieden in de vorm van het aanbieden van een gratis boeking.
 3. In de gevallen als onder 6.1. en 6.2. genoemd, aanvaardt SimFlying geen aansprakelijkheid voor vergoeding van reiskosten of reistijd van de zijde van de klant(en).
 4. Onder een ernstige technische storing wordt – naast het in zijn geheel niet functioneren van de simulator – verstaan: het uitvallen van de beeldprojectie en het niet functioneren van primaire functies van de simulator: de stuurorganen en de flightdisplays. Vanwege de technische gecompliceerdheid van de simulator zijn kleinere onvolkomenheden nooit uit te sluiten. Dergelijke onvolkomenheden staan een goede flightsimulatorsessie niet in de weg en vallen derhalve niet onder het begrip “ernstige technische storing”.

Artikel 7.  Schades

 1. Het is niet toegestaan dranken of etenswaren mee te nemen in de flightsimulator.
 2. Gebruikers van de flightsimulator zijn aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit schade aan de simulator als gevolg van een te hardhandige bediening, handelen in afwijking van de gegeven bedieningsinstructies en het niet in acht nemen van aanwijzingen door medewerker(s) van SimFlying.

Artikel 8. Prijzen

 1. De prijzen van SimFlying zoals genoemd op de website zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Bij tussentijdse prijswijzigingen geldt de prijs op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en niet de prijs op het moment dat daadwerkelijk van de boeking  gebruik wordt gemaakt