Algemene voorwaarden van SimVentures B.V.

Hilversum, juni 2021

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en aanbiedingen die betrekking hebben op het gebruik van de Boeing 737NG Flightsimulator in de bedrijfsruimte van SimFlying aan de Oude Haagseweg 63b1, 1066DC te Amsterdam.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken over “klant” wordt de natuurlijke (rechts)persoon bedoeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in de vorm van een boeking voor een van de flightsimulatorsessies of de aanschaf van een cadeaubon.

Artikel 2. Totstandkoming boekingsovereenkomst

 1. Een boekingsovereenkomst komt pas dan tot stand wanneer een boeking of een cadeaubon is betaald overeenkomstig de instructies op de website van SimFlying en deze boeking/cadeaubon door SimFlying per email is bevestigd.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele onjuistheden in de email met de bevestiging van de boeking  of cadeaubon kenbaar te maken. Dat is met name van belang indien het gaat om onjuiste data en/of tijdstippen van de boeking.

Artikel 3. Annulering van een boekingsovereenkomst

 1. Een klant mag een boekingsovereenkomst annuleren tot 14 dagen voor de dag waarop volgens de boekingsbevestiging een flightsimulatorsessie bij SimFlying plaatsvindt. Een annulering dient te gebeuren op de wijze zoals in de verstuurde boekingsbevestiging beschreven staat. In dat geval wordt het bij de boeking betaalde bedrag onder inhouding van feitelijk gemaakte kosten voor een eerder verstuurde cadeaubon, het boekje Flying Skills en de portokosten (bij elkaar € 5)  op de rekening van de klant terug gestort.
 2. Bij een boeking en boekingsbevestiging, korter dan 14 dagen voor de geboekte flightsimulatorsessie, is geen annulering mogelijk, maar wel een wijziging van de boeking (zie artikel 4).

Artikel 4. Wijziging van een boekingsovereenkomst

 1. Een klant mag tot 48 uur voor de dag waarop volgens de boekingsbevestiging de geboekte flightsimulatorsessie bij SimFlying plaatsvindt, de boekingsovereenkomst éénmaal wijzigen naar een dag en/of tijdstip dat blijkens de boekingsmodule op de website van SimFlying beschikbaar is. Een wijziging dient te gebeuren op de wijze zoals in de boekingsbevestiging beschreven staat. Hiervoor brengt SimFlying geen kosten in rekening.
 2. Bij een wijziging binnen 48 uur wordt €75 omboekingskosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Verhindering (“no show”) of vertraging

 1. Wanneer een klant niet op de geboekte datum en tijdstip aanwezig is bij SimFlying, vervalt – ongeacht de oorzaak – het recht op de geboekte flightsimulatorsessie en enig recht op restitutie van het betaalde bedrag.
 2. Wanneer een klant later dan het in de boekingsbevestiging opgenomen tijdstip aanwezig is bij SimFlying, vervalt het recht op de volledige duur van de flightsimulatorsessie en behoudt SimFlying zich het recht voor om de in de boekingsbevestiging opgenomen eindtijd te hanteren.

Artikel 6. Het in gebreke blijven van SimFlying

 1. In geval SimFlying kan voorzien dat geen uitvoering gegeven kan worden aan een boekingsovereenkomst of membershipovereenkomst, hetzij door een ernstige technische storing, hetzij anderszins, verplicht SimFlying zich de klanten hiervan direct in kennis te stellen. Klanten die hierdoor getroffen kunnen worden hebben ongeacht de termijnen zoals in artikel 3 en 4 staan, recht op een keuze tussen annulering of wijziging van de boekingsovereenkomst.
 2. In geval een ernstige storing zodanig onvoorzien is, dat klanten reeds aanwezig of onderweg zijn, geldt hetzelfde als onder 6.1. genoemd. Daarnaast zal SimFlying de betreffende klant(en) compensatie bieden in de vorm van het aanbieden van een gratis boeking.
 3. In de gevallen als onder 6.1. en 6.2. genoemd, aanvaardt SimFlying geen aansprakelijkheid voor vergoeding van reiskosten of reistijd van de zijde van de klant(en).
 4. Onder een ernstige technische storing wordt – naast het in zijn geheel niet functioneren van de simulator – verstaan: het uitvallen van de beeldprojectie en het niet functioneren van primaire functies van de simulator: de stuurorganen en de flightdisplays. Vanwege de technische gecompliceerdheid van de simulator zijn kleinere onvolkomenheden nooit uit te sluiten. Dergelijke onvolkomenheden staan een goede flightsimulatorsessie niet in de weg en vallen derhalve niet onder het begrip “ernstige technische storing”.

Artikel 7.  Schades

 1. Het is niet toegestaan dranken of etenswaren mee te nemen in de flightsimulator.
 2. Gebruikers van de flightsimulator zijn aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit schade aan de simulator als gevolg van een te hardhandige bediening, handelen in afwijking van de gegeven bedieningsinstructies en het niet in acht nemen van aanwijzingen door medewerker(s) van SimFlying.

Artikel 8. Prijzen

 1. De prijzen van SimFlying zoals genoemd op de website zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Bij tussentijdse prijswijzigingen geldt de prijs op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en niet de prijs op het moment dat daadwerkelijk van de boeking  gebruik wordt gemaakt